Sanning - Kärlek - Renhet - Trohet

Tempel Byggare Orden är en Orden som vill samla kvinnor med etiska och sociala intressen till ett samfund byggt på samhörighet, jämlikhet och människokärlek.

Tempel Byggare Ordens mål är nykterhet och personlig utveckling. Nykterhet är den fasta grund, på vilken vi vill bygga den personliga utvecklingen och medverka till att skapa ett etiskt samhälle.

Tempel Byggare Orden har samma ideal och målsättning som Tempel Riddare Orden (endast öppen för män). Ordnarnas ursprung är “Templars of Honor and Temperance” som grundlades i USA år 1845 och de vilar på helnykterhetens och drogfrihetens starka klippa.

Våra ritualmöten med högtidlig prägel, ger oss möjlighet att komma bort från vardagens stress och finna tid för medvetenhet och eftertanke. De ger oss en möjlighet att känna delaktighet i någonting större.

Ett medlemskap i Tempel Byggare Orden inleds i ett Tempels Förgård och tanken är att man får tillgång till kunskap och möjlighet att utvecklas, parallellt med att man går vidare och får tillträde till allt fler grader och den kunskap som graderna erbjuder.

Orden kräver nykterhet men ställer inga religiösa eller politiska krav på sina medlemmar. Vi tar avstånd från all form av diskriminering. Tempel Byggare Orden vill erbjuda en gemenskap som bygger på alla människors lika värde.

Tempel Byggare Orden är uppbyggd i ett gradsystem där varje grad ger en en fördjupad inblick i Ordens ideologi och budskap. Varje grads särart och budskap förbehålles de medlemmar som innehar graden, så att varje gradmöte blir till en unik högtid och en givande upplevelse. Det är detta som är anledningen till tysthetslöftet. Dessutom innebär vandringen genom graderna nya insikter och förklaringar till de lägre gradernas innehåll, vilket ger ytterligare en dimension åt de olika budskapen.

Gradernas Namn

1. Förgårds Grad (FG)
2. Sanningens Grad (SG)
3. Kärlekens Grad (KG)
4. Renhetens Grad (RG)
5. Trohetens Grad (TG)

Graderna erhålles efter vissa tidsintervall och efter det intresse som medlemmen visar.

Varje grad har egna dekorationer som alltid bäres vid sammanträdena.

Tempel Byggare Orden för Sverige och Norge och startade sin verksamhet i Stockholm 2004

Stor Templet är Ordens Högsta beslutande församling för alla Tempel och Förgårdar inom dess verksamhetsområde och skall utöva sin verksamhet i överenstämmelse med de principer som anges i Ordens Lagar.

Mellan General Konventen, som hålls vart tredje år under juli eller augusti månad, leds verksamheten av Stor Mästare Rådet för Sverige och Norge.

Templen utgör den grund som hela Orden vilar på. I Templen skall kvinnor som valt en personlig livsstil utan bruk av berusande medel, har intresse för ideell verksamhet och en önskan att arbeta för höga etiska mål, invigas. Varje Tempel leds av en Mästare med ett Mästare Råd som ansvarar för att verksamheten följer Ordens lagar, seder och bruk.

Alla Tempel har under sig en eller flera Förgårdar som har egen styrelse och möten. Förgården har till uppgift att arbeta i Ordens anda och inviga nya Systrar och förbereda dem för inträde i Tempel Byggare Orden som fullvärdiga medlemmar.

sv_SESvenska