Sannhet – Kjærlighet - Renhet - Troskap

Tempel Bygger Ordenen er en Orden som vil samle kvinner med etiske og sosiale interesser til et fellesskap bygd på samhold, likhet og menneskekjærlighet.

Ordenens formål er å samle kvinner til tjeneste for det gode og sanne til gang for det samfunn alle er en del av, familien og egen utvikling.

Tempel Bygger Ordenen har samme ideal og mål som Tempel Ridder Ordenen (bare åpen for menn).. Ordnenenes utspring er “Templars of Honor and Temperance” som ble grunnlagt i USA i 1845 og den hviler på avholdbevegelsens sterke klippe.

Våre rituelle møter som har et høytidlig preg, gir oss mulighet til å komme bort fra hverdagens stress og finne tid for refleksjon og ettertanke. De gir oss en mulighet til å kjenne seg delaktig i noe større.

Et medlemskap i Tempel Bygger Ordenen innledes i et Tempels Forgård. Tanken er att en får tillgang til kunnskap og mulighet til å utvikles, parallellt med att en går videre og blir tatt opp i høyere grader og får den kunnskap som gradene tilbyr.

Ordenen krever at en fører en rusfri livsstil, men stiller ingen religiøse eller politiske krav til sine medlemmer. Vi tar avstand fra all form for diskriminering. Tempel Bygger Ordenen tilbyr et fellesskap som bygger på alle menneskers likeverd.

Tempel Byggare Orden er oppbyggd i ett gradsystem der hver grad gir en et dypere innblikk i Ordenens ideologi og budskap. Hver grads særegenhet og budskap gis bare de medlemmer som har graden, slik at hvert gradsmøte blir til en unik høytid ocg en givende opplevelse. Det er dette som er årsaken til taushetsløftet. Dessuten innebærer vandringen gjennom gradene til ny forstålse og forklaring til de lavere gradenes innhold, hvilket gir ytterligere en dimension til de ulike budskapene.

Gradenes Navn

1. Forgårds Grad (FG)
2. Sannhetens Grad (SG)
3. Kjærlighetens Grad (KG)
4. Renhetens Grad (RG)
5. Troskapens Grad (TG)

Gradene mottas etter en viss tid og avhengig av den interesse medlemmet viser.

Hver grad har egne dekorasjoner som alltid bæres på møtene.

Tempel Bygger Ordenen for Sverige og Norge startet sin virksomhet i Stockholm i 2004.

Stor Templet er Ordenens Høyeste besluttende forsamling for alle Templer og Fogårder innen virksomhetsområdet og skal utøve sin virksomhet i overenstemmelse med de prinsipper som angis i Ordenens Lover.

Mellome General Konventene, som holdes hvert tredje år i juli eller augus, ledes virksomheten av Stor Mester Rådet for Sverige og Norge.

Templene utgjør grunnen som hele Ordenen hviler på. I Templene skal kvinner som har valgt å føre en rusfri livsstil, har inetresse for ideell virksomhet og et ønske om å arbeide for høye etiske mål, innvies. Hvert Tempel ledes av en Mester med et Mester Råd som er ansvarlig for at virksomheten følger Ordens lover, seder og skikker.

Alle Templer har en eller flera Forgårder under seg. Disse har eget styre og egne møter.. Forgården har som oppgave å arbeide i Ordens ånd og innvie nye Søstre og forberede dem før de kan bli tatt opp i Tempel Bygger Ordenen som fullverdige medlemmer.

nb_NONorsk bokmål